Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Werving en Selectie Motivation-Company

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door Motivation-Company.

Artikel 2: Opdracht
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Een opdracht tot werving en selectie behelst de opdracht om een kandidaat te werven en selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt. De opdrachtgever en Motivation-Company stellen per opdracht een schriftelijke opdrachtbevestiging op.
2. Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht of bij wederzijds goedvinden.

Artikel 3: Benodigde gegevens en verplichting Motivation-Company
De opdrachtgever verstrekt aan Motivation-Company alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. Motivation-Company spant zich in om binnen de in de opdrachtbevestiging afgesproken termijn is, nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de opdracht- gever verstrekte gegevens kandidaten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 4: Geheimhouding en vertrouwelijkheid
1. Motivation-Company verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 5: Non-discriminatie
Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Motivation-Company, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 6: Keuze kandidaat
1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
2. Motivation-Company is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van Motivation-Company in strijd met het bepaalde in artikel 3.
3. Eventuele aansprakelijkheid van Motivation-Company is in dat geval beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding.
4. Motivation-Company kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Motivation-Company geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als
gevolg van de opdrachtuitvoering door Motivation-Company, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 7: Vergoeding
1. De opdrachtgever is aan Motivation-Company voor de werving en selectieopdracht een bemiddelingsvergoeding verschuldigd ter grootte van het in de ‘opdrachtbevestiging’ vermelde bedrag. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat. De bemiddelingsvergoeding is gebaseerd op een percentage van het bruto jaarinkomen (inclusief vakantie geld en 13e maand) op basis van een full time dienstverband ongeacht of de kandidaat full time of part time in dienst treedt bij de opdrachtgever.
2. De bemiddelingsvergoeding is ter dekking van de in de ‘opdrachtbevestiging’ genoemde activiteiten en diensten van Motivation-Company. De aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met de opdrachtgever separaat in rekening gebracht.
3. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
4. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien Motivation-Company er binnen de tussen partijen afgesproken termijn niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren. De in lid 2 bedoelde aanvullende kosten zijn te allen tijde wel verschuldigd.

Artikel 8: Intrekken en wijzigen van een opdracht
1. Indien de opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt, voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is Motivation-Company gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 7 lid 2 genoemde aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten in rekening te brengen.
2. Indien de opdrachtgever elementen uit de werving en selectieopdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Motivation-Company sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is Motivation-Company gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 7 lid 2 genoemde aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten in rekening te brengen.

Dit artikel geldt alleen als hier in de opdrachtovereenkomst afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 9: Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdracht- gever gehouden om de facturen van Motivation-Company te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 10: Concurrentie en schadeloosstelling
1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Motivation-Company niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door Motivation-Company is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Motivation-Company verschuldigd ter grootte van de in artikel 7 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppNUjijDelen
Translate »

Hulp nodig? Email ons hier! Chat Nu Met Ons!

← Vorige Stap

Bedankt dat u contact heeft opgenomen. We komen zo snel mogelijk bij u terug.

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat
Aangedreven door LivelyChat Wis Geschiedenis